• Καθημερινή λειτουργία του τμήματος
  • Προληπτική ιατρική*
  • Προγραμματισμός CHECK-UP
  • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων
  • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση παραπεμπτικών για μικροβιολογικές και ακτινολογικές εξετάσεις
  • Άμεση συνταγογράφηση και εκτέλεση μικροβιολογικών εξετάσεων και υπερήχων

* Η ενεργητική επικοινωνία με τον γιατρό σας ενισχύει την προληπτική
ιατρική, επιτρέπει την σφαιρική αντιμετώπιση  του προβλήματος αλλά και
την δημιουργία εξατομικευμένου προγράμματος για τις ανάγκες του
ασθενούς.